Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Dilaver AYYILDIZ

Dilaver AYYILDIZ


1961 yılında Balıkesir İli Balya İlçesi Yenikavak Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaöğrenimini Balıkesir İmam Hatip Lisesi’nde, yükseköğrenimini 1985 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı.

 

  • 1986 yılında Bitlis Adilcevaz Lisesi’nde Fransızca öğretmeni olarak 5 yıl görev yaptı.

 

  • Balıkesir İline bağlı çeşitli köy ve merkez okullarında öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

 

  • 2014 yılında Manisa/Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak göreve başladı.

 

  • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde Teftiş Kurulu Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

 

Misyon


Kendisini bağlayan hukuki çerçeve, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kamu yönetimi argümanları altında talep, beklenti ve şikâyetlerin dikkate alınarak sağlanmasıdır.​

 

Vizyon

 

Demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun olarak ve insan haklarına saygılı sürekli gelişme içerisinde Kalite Yönetim sistemi şartlarına uyarak Belediyemize bağlı birimlerde ve kuruluşlarda genel denetimler yaparak suç işlemeyi önleyici tedbirler almak gerek adli gerekse idari yönden yapılan yargılamaları tarafsız adil ve hızlı biçimde sonuçlandırmaktadır.​

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

  • Belediye Teşkilatı ile varsa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerine ait hususların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

 

  • Belediyemize ait birimlerin faaliyet ve işlemlerinde olabilecek hataların önlenmesine yardımcı olmak, 

 

  • Çalışanların ve belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor halinde Başkanlık Makamına sunmak,

 

  • Mevzuat gereği olan ve Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak,

 

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  Yolsuzluklarla  Mücadele Kanunu, ve yürürlükteki ilgili mevzuat ile Altıeylül Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen yetkilerini kullanarak görevlerini yerine getirmek.