Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Mustafa AYDOĞDU

Mustafa AYDOĞDU


1967 yılında Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Pamukçu Beldesi’nde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Pamukçu Beldesi’nde, lise eğitimini Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesi’nde, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

 

 • 1994 yılında Pamukçu Belediyesi’nde başkâtip olarak göreve başladı.

 

 • Halen Altıeylül Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

 

 • Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Misyon


Katılımcı, şeffaf, insan odaklı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmak, sonuç odaklı ve çevreci bir yönetim anlayışıyla sürdürülebilir kentsel gelişmeyle birlikte hizmet kalitesini artırmak ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.

 

Vizyon


Adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, Etik ilkelere bağlı, kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi ve hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içeresinde bulunmak. ​

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Sorumlulukları

 

 • Altıeylül Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Altıeylül Belediye Meclisi'nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteği vermek,

 

 • Meclis işlemlerini yürütmek, kararları yazmak, zabıt tutanaklarını hazırlamak ve onayların takibini sağlamak,

 

 • İhtisas Komisyonu Toplantıları’nın koordinasyonunu, raporlarının yazılması, huzur haklarının düzenlenmesi ve Meclis önergelerinin takibini yapmak,

 

 • Belediye Meclisi üyelerinin özlük işlerini yürütmek, gelen ve giden evrakları kontrollü bir şekilde teslim almak ve ilgili birimlere göndermek,

 

 • Her hafta salı ve/veya perşembe günleri toplanan Belediye Encümeni Toplantıları'nın çalışmalarını yürütmek. Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmek,

 

 • Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

 • Kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak,

 

 • 4982 Sayılı Kanuna istinaden gelen Bilgi Edinme Başvurularının kabulünü yapmak ve cevaplandırılmasını sağlamak,

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların kabulünü ve kayıt altına alınmasını sağlamak, posta aracılığı ile gelen ve giden evrak işlerini yürütmek.