Kadın Meclisi

 

  • Özge GÜNERİ Kadın Meclisi Başkanı

 

KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C.
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Altıeylül Belediye Meclisi ile Kent Konseyi ve kenti yönetenlere proje, öneri, teklif önermeyi amaçlayan gönüllü olarak kurulacak "Kadın Meclisi" nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde: 2- Bu yönetmelik; Altıeylül Belediyesi Kadın Meclisi’ni ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK

Madde: 3- - Bu yönetmelik;

5393 sayılı Belediye kanunun 77. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde: 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye; Altıeylül Belediyesi´ni

b) Meclis; Altıeylül Belediyesi Kadın Meclisi’ni

c)Genel Kurul; Kadın Meclisi Genel Kurulunu,

d)Başkanlık Divanı; Kadın Meclisi’ni  sevk ve idare edecek olan Kadın Meclisi organını,
Komisyon; Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Kadın Meclisi organını,
İcra Kurulu; Kadın Meclisi´nin aldığı kararları uygulayan Kadın Meclisi organını ifade eder.

Madde : 5- Kadın Meclisi´nin amacı; 

a) Altıeylül´de yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerileri getirmek, - Yaşadıkları kentin sorunları ile ilgilenmelerini sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek,

b) Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenmenin önemini anlamak ve anlatmak,

c) Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak,

d) Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,

e) Cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini destekleyerek daha eşit bir topluma ulaşmayı sağlamak,

f)  Kadınların, projeler üretmede aktif rol almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesinde etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak,

g) Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,

h) Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,

ı)  Kadın Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

i)  Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

j)  Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır.

MECLİSİN OLUŞUMU

Madde: 6- Kadın Meclisi; Altıeylül´de yaşayan kadınlardan oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran her tahsil seviyesindeki kadınların, kendi aralarında seçecekleri 45 üyeden meydana gelir.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde: 7- Kadın Meclisi; kendi üyeleri arasından  seçeceği Bir Başkan, İki Meclis Başkan Vekili, 2 kâtip tarafından yönetilir.

Madde: 8- Kadın Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının   seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis  organlarının çalışma esasları Kadın Meclisi tarafından hazırlanacak "İçtüzük" ile belirlenir.

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde: 9- Kadın Meclisi üyesi olabilmek için;

a) Altıeylül´da ikamet etmek,

b) Başvuru formunu doldurmak,18 yaşından gün almış olmak yeterlidir.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde: 10- Meclis üyeliği;

a) Üyenin istifası ile kendiliğinden,

b) Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, Meclis kararı ile sona erer.

MECLİSİNİN SÜRESİ

Madde: 11- Kadın Meclisi´nin süresi  bir  yıldır. Meclis, her yıl Ocak ayında, güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde: 12

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu´nu seçmek,

b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçmek,

c) Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak, toplantılar yapmak,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek düzeltilmesini sağlamak amacıyla oluşturduğu raporu Belediye Başkanı’na ve ya kent yöneticilerine sunmak.

e) Dezavantajlı gruplara yardım amacıyla ve gönüllülük esaslı olarak kermesler düzenlemek,

f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve forumlar tertip etmek,

g) Çeşitli kampanyalar düzenlemek,

h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini dile getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak.

Madde: 13- Kadın Meclisi üyeleri Belediyenin tüm imkânlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Kadın Meclisinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Kadın Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır.

İCRA KURULU

Madde: 14- İcra Kurulu, Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere, meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden oluşur.İcra Kurulu Üyeleri, seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.
Bir kişi, Kadın Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir. 

Madde: 15- Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde: 16- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye Meclisi´nce kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Altıeylül Belediye Başkanı yürütür.