Engelli Meclisi

 

  • ................. Engelli Meclisi Başkanı

ENGELLİ MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENGELLİLER MECLİSİ
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE:1- Bu Yönetmeliğin amacı Altıeylül Belediyesince kurulan Engelliler Meclisinin kuruluş  ve çalışma  esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

MADDE:2- Bu yönetmelik Altıeylül Belediyesi Engelliler  Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK

MADDE: 3- Bu yönetmelik;

5393 sayılı Belediye Kanunun 77.  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE:4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye; Altıeylül Belediyesini,

b) Meclis; Altıeylül Belediyesi Engelliler  Meclisini

c) Genel Kurul; Engelliler  Meclisi Genel Kurulunu,

d) Başkanlık Divanı; Engelliler  Meclisini sevk ve idare edecek olan engelliler meclisi organını,

e)  Komisyon; Genel kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Engelliler  Meclisi organını,

f) İcra Kurulu; Engelliler Meclisinin aldığı kararları uygulayan Engelliler  Meclisi organını ifade eder.

MECLİSİN AMACI

MADDE:5- Engelliler  Meclisinin amacı; Altıeylül´de yaşayan engellilerin sorunlarıyla ilgilenmek, onların çözümüne katkıda bulunmak ve onların toplumsal hayata uyum     sağlamaları  için  gereken her türlü çalışmayı yapmaktır.

MECLİSİN OLUŞUMU

MADDE:6- Engelliler Meclisi, Altıeylül´de yaşayan her türlü engelliden ve engellilerin sorunlarına ilgi duyan kişilerden  oluşur.Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran engellilerin  engellilerin sorunlarına ilgi duyan kişilerin seçecekleri 45 kişiden meydana gelir.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

MADDE:7- Engelliler  Meclisi genel kurulu kendi üyeleri arasından seçecekleri bir başkan, iki  başkan vekili, iki katip tarafından yönetilir.

MADDE:8- Engelliler Meclisinin çalışma düzeni meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis   organlarının çalışma esasları,  Engelliler  Meclisi tarafından hazırlanacak iç tüzük ile belirlenir.

MECLİS ÜYELİĞİNE VE SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE:9- Engelliler Meclisi üyesi olmak için;

a) Engelli olmak ve buna dair sağlık raporu getirmek,

b) Altıeylül´de ikamet etmek,

c) 18 yaşından küçük olanların velilerinin izni,

d) Yaşamlarını devam ettirebilmek için yardıma ihtiyacı olanların yardımcılarının yasal izni olması gerekir.

MECLİSİN SÜRESİ

MADDE:11- Engelliler Meclisinin süresi 1 yıldır. Meclis her yıl Kasım ayında güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni meclis üyelerinin tespiti ile eski üyelerin görevi sona erer. 

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

MADDE:10- Meclis üyeliği, üyenin istifası ile kendiliğinden, Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, meclis kararı ile sona erer.

ENGELLİLER  MECLİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE:12

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu´nu seçmek,

b) Engellilerin  sorunları ile ilgili çalışmalar yapacak olan komisyonları seçmek

c) Engellilerin sorunları ile ilgili toplantılar tertip etmek,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit edilen eksiklikleri rapor etmek,

e) Çeşitli kültürel etkinlik ve formlar düzenlemek,

f) Seslerini kamuoyuna duyurup, sorunlarını gündeme getirmek için her türlü çalışmayı yapmak.

İCRA KURULU

MADDE:13- İcra kurulu,  meclisçe  alınan kararları yürütmek üzere meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan 1 başkan yardımcısı bir de sekreter seçer.

Bir kişi, Engelliler Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

MADDE:14- Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler Belediye Halkla ilişkiler Müdürlüğünce yürütülür. Engellilerin  çalışmalarında yardımcı olmak üzere belediye tarafından danışman ve rehberler görevlendirilebilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE:15-Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.