Çocuk Meclisi

 

  • ……………….. Çocuk Meclisi Başkanı

 

ÇOÇUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C.
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇOCUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Altıeylül Belediyesince kurulan  Çocuk Meclisi´nin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde: 2- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediyesi Çocuk Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini  kapsar.

DAYANAK

Madde: 3- Bu yönetmelik;

5393 sayılı Belediye kanunun 77. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde: 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye; Altıeylül Belediyesini,

b) Çocuk Meclisi; Altıeylül Belediyesi Çocuk Meclisini,

c) Genel Kurul; Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,

d) Başkanlık Divanı; Çocuk Meclisini sevk ve idare edecek olan Çocuk Meclisi organını,

e) Komisyon, Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi organını,

f) İcra Kurulu; Çocuk Meclisinin aldığı kararları uygulayan Çocuk Meclisi organını ifade eder.

AMACI

Madde: 5- Çocuk Meclisi; İstanbul Altıeylül´de yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamayı amaçlar. Ayrıca, Çocuk Meclisi; Altıeylül´ın sorunlarını ele alarak, çözüm yollarını araştırır ve elde edilen sonuçları Belediye Başkanlığına sunar.

ÇOCUK MECLİSİ´NİN OLUŞUMU

Madde: 6- Çocuk Meclisi; İstanbul Altıeylül´de yaşayan 8-15 yaş  grubu çocuklardan olmak üzere 45 üyeden oluşur. Bu üyeler Altıeylül İlçesinde mevcut resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler ile, zorunlu eğitimini bitirmiş olup, belirtilen yaş grubu içerisinde bulunan çocuklardan oluşur.

Belediyeye çocuk meclisi üyesi olmak isteği ile başvuranlarla, Meclis Salonunda toplanarak kendi aralarından 45  üye seçerler.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde: 7- Çocuk Meclisi; kendi üyeleri arasından  seçeceği Bir Başkan, İki Meclis Başkan Vekili, 2 kâtip tarafından yönetilir.

Madde: 8- Çocuk Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları Çocuk Meclisi tarafından hazırlanacak "İç Tüzük" ile belirlenir.

ÇOCUK MECLİSİ ÜYELİĞİ VE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde: 9-Çocuk Meclisi üyesi olabilmek için,

a) 8-15 yaş arasında olmak,

b) Altıeylül´de ikamet etmek veya Altıeylül’deki bir eğitim kurumunda öğrenim görüyor olmak,

c) Velisinin muvafakatinin bulunması yeterlidir.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde: 10- Çocuğun 16 yaşından gün alması halinde kendiliğinden,  Meclis İçtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde  en az 5 üyenin teklifi üzerine meclis kararı ile sona erer.

ÇOCUK MECLİSİ´NİN SÜRESİ

Madde: 11- Çocuk Meclisi´nin süresi 1 yıldır. Meclis her yıl Kasım ayında güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevleri sona erer.

ÇOCUK MECLİSİ´NİN GÖREVLERİ

Madde: 12- Meclis 5. maddede zikredilen amaçları gerçekleştirebilmek için şu çalışmaları yapar:

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik icra kurulunu seçer,

b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçer,

c) Kanun, tüzük ve kendi içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip edebilir,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor eder,

e) Çocukların bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Belediyeden talep eder.

f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve forumlar tertip eder,

g) Çeşitli kampanyalar düzenler ve yürütür,

h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapar.

Madde: 13- Çocuk Meclisi üyeleri Belediyenin tüm imkanlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Çocuk Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapar.

İCRA KURULU

Madde: 14- İcra kurulu; Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere meclis üyeleri arasından seçilen  9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri, seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.
Bir kişi, Çocuk Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

Madde: 15- Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemlerKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Çocukların çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Belediye tarafından danışman ve rehber öğretmenler görevlendirilebilir.

YÜRÜTME

Madde: 16- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye Meclisi´nce kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Altıeylül Belediye Başkanı yürütür.