Genç Meclisi

 

  • ……………….. Gençlik Meclisi Başkanı

 

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C.
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GENÇLİK MECLİSİ
KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı, Altıeylül Belediyesi´nce  kurulacak "Gençlik Meclisi"nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde: 2- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediyesi Gençlik Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK

Madde: 3- 5393 sayılı Belediye kanunun 77. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde: 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye; Altıeylül Belediyesi´ni

b) Meclis; Altıeylül Belediyesi gençlik Meclisi´ni

c) Genel Kurul; Gençlik Meclisi Genel kurulunu,

d) Başkanlık Divanı; Gençlik Meclisi´ni sevk ve idare edecek olan Gençlik Meclisi organını,

e) Komisyon; Genel kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi organını,

f) İcra Kurulu; Gençlik Meclisi´nin aldığı kararları uygulayan Gençlik Meclisi organını ifade eder.

MECLİSİN AMACI

Madde: 5- Gençlik Meclisi´nin amacı;

a) Altıeylül´de yaşayan gençlerin sorunlarını tespit edip çözümler için öneriler getirmek

b) Yaşadıkları kentin sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek,

c) Çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini ifade edecek bir ortam meydana getirmek,

d) Milli ve manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır.

MECLİSİN OLUŞUMU

Madde: 6- Gençlik meclisi; Altıeylül´de yaşayan 16-24 yaş grubu gençlerden oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran her tahsil seviyesindeki gençlerin, kendi aralarından seçecekleri 45 üyeden meydana gelir.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde: 7- Gençlik Meclisi; kendi arasından seçeceği bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili ve bir sekreter ile 6 yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir.

Madde: 8- Gençlik Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları, Gençlik Meclisi tarafından hazırlanacak "İçtüzük" ile belirlenir.

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde: 9- Gençlik Meclisi üyesi olabilmek için,

a)16-24 yaş arasında olmak,

b)Altıeylül´de ikamet etmek,

c)Başvuru formunu doldurmak,(18 yaşından küçükler için velisinin izni gerekir) yeterlidir.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde: 10- Meclis üyeliği; üyenin istifası ile veya 26 yaşından gün alması halinde kendiliğinden, yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı davranması halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine meclis kararı ile sona erer.

MECLİSİN SÜRESİ

Madde: 11- Gençlik Meclisi´nin süresi bir yıldır. Meclis her yıl Ekim ayında, güncelleştirilmiş üyeler ile yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde: 12

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra kurulu´nu seçmek,

b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçmek,

c) Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip etmek,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek düzeltilmesini talep etmek,

e) Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri belediyeden talep etmek,

f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetler düzenlemek,

h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için  gereken her türlü çalışmayı yapmak.

Madde: 13- Gençlik Meclisi üyeleri; Belediyenin tüm imkanlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Gençlik Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Gençlik Meclisini tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır.

İCRA KURULU

Madde: 14- İcra Kurulu; Meclisçe alınan kararları  yürütmek üzere  Meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri, seçimi müteakip, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.Bir kişi, Gençlik Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

Madde: 15- Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Belediye Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülür.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde: 16- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye meclisi tarafından kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini, Altıeylül belediye Başkanlığı yürütür.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ

İÇ TÜZÜK

a) Gençlik Meclisi üyeleri; İlçemizde ikamet eden 18-24 yaş gurubu içindeki gençlerden oluşur.

b) Gençlik Meclisine üye olmak için Belediyece yapılan duyuruya müteakip bir dilekçe ile gençlik meclisine başvurulur.

c) Gençlik Meclisine üye olmak isteyenlerin tahsil durumlarına bakılmaz.

d) Genel kurul, belediyece yapılan çağrı üzerine yılda bir defa, ekim ayı için toplanır.

e) Genel kurul Belediye başkanı veya yerine görevlendirilen bir belediye yetkilisinin açılış konuşmasıyla başlar.

f) Genel Kurul üyeleri arasından, genel kurulu yönetmek üzere, bir divan heyeti seçilir.Genel kurul Divan heyeti: Divan başkanı,divan başkan yardımcısı ve iki divan katibinden oluşur.

g) Genel Kurul üyeleri kendi arasından 45 kişiden oluşan "Gençlik Meclisi" üyelerini seçer.

h) Seçimler kapalı veya işarı (açık) oylama sistemleri ile yapılabilir.

ı) Seçimler kapalı oylama ile yapılacaksa, gündemin seçim maddesine geçilmezden önce üç kişiden oluşan bir tasnif heyeti seçilir.
Kapalı oylamalarda her genel kurul üyesine, içinde bütün genel kurul üyelerinin bulunduğu bir çarşaf liste dağıtılır. Üyeler, bu çarşaf liste üzerinde 45 üyenin ismini işaretler. Oy verme bittikten sonra oyların tasnif işlemine geçilir. En çok oyu alan 45 kişi, yeni "Gençlik Meclisini" oluşturur.

i) Oluşturulan meçlik meclisi en kısa süre içinde ilk olağan meclis toplantısı için toplanır. Toplantıda genel kuruldaki hükümler uygulanır.

j) Gençlik Meçlisinin ilk toplantısı Belediye başkanın veya yerine görevlendireceği bir belediye yetkilisinin açış konuşmasıyla başlar.
Toplantıyı yönetmek üzere bir divan heyeti oluşturulur.(Divan başkanı, divan Başkan yardımcısı ile iki divan kâtibi seçilir.)

k) Gençlik Meclisi kendi arasından, bir meclis yönetim kurulu başkanı, bir başkan vekili, bir sekreter ile 6 üyeden oluşan 9 kişilik yönetim kurulunu seçilir.

l) Gençlik Meclisinin yıl içindeki faaliyetleri bu 9 kişilik yönetim kurulu tarafından yürütülür.

m) Yeni çalışma dönemi içinde yapılacak çalışma alanları ve bu alanlarda çalışma yapacak komisyonlar belirlenerek, komisyonlar kurulur.

n) Her komisyon için dörder kişi seçilir.

o) Her komisyon kendi arasından bir başkan bir başkan yardımcısı ile bir sekreter seçer.

ö) Komisyonlar çalışma konuları ile ilgili hazırladıkları raporları, kendilerine verilen süreler içinde meclis başkanlığına vermek zorundadır.

p) Yılda iki defa şura toplantısı, yılda bir defada Gençlik Şöleni düzenlenir. Düzenlenen Gençlik Şöleninde ilçemizdeki başarılı öğrencilere ödüller verilir.

r) Başkanlık divanı lüzum gördüğü  durumlarda, Gençlik Meclisini toplantıya çağırabilir.