Kent Meclisi ( Konsey )

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

d) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

f) YG21: Yerel Gündem 21’i, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

MADDE 5 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)

a) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

b) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

c) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Kent konseyinin görevleri

MADDE 6 – Kent konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) (Değişik: RG-6/6/2009-27250) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

d) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

e) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

f) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

g) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

h) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ı) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

i) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

j) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma ilkeleri

MADDE 7

a) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

b) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

c) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

d) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

e) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

f) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

g) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları (Değişik Başlık:RG-6/6/2009-27250)

Kent konseyi üyeliği

MADDE 8 – (Başlığı ile değişik: RG-6/6/2009-27250)

a)Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

b) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

c) Belediye başkanı veya temsilcisi,

d) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

e) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

f) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

g) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

ı) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

Organları

MADDE 9 – Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

d) (Ek:RG-6/6/2009-27250) Kent konseyi başkanı

Genel kurul

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/6/2009-27250)

a) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

a) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

c) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

Yürütme kurulu

MADDE 11 – (Değişik:RG-6/6/2009-27250)

a) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

b) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

Kent konseyi başkanı

MADDE 11 - (Ek:RG-6/6/2009-27250)

a) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

b) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

c)Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

d) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

Meclisler ve çalışma grupları

MADDE 12

a) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

b) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

c) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü

MADDE 13

a) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

b) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin ilanı

MADDE 14 - Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel sekreterlik

MADDE 14/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

a) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

b) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

c) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15

a) Kent konseyinin sekretarya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

b) (Değişik: RG-6/6/2009-27250) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge çıkarma

MADDE 16 - Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

Kent konseyinin mali yapısı

MADDE 16/A – (Ek: RG-6/6/2009-27250)

a) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

GEÇİCİ MADDE

a) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır.

b) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.

c) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-23/5/2019-30782) Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi Sayısı
8/10/2006 26313

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 6/6/2009 27250
2. 23/5/2019 30782

Kent Konsey Oluşum

  • ……………….. Gençlik Meclisi Başkanı

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C.
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GENÇLİK MECLİSİ
KURULUŞ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı, Altıeylül Belediyesi´nce kurulacak "Gençlik Meclisi"nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde: 2- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediyesi Gençlik Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK

Madde: 3- 5393 sayılı Belediye kanunun 77. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde: 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye; Altıeylül Belediyesi´ni

b) Meclis; Altıeylül Belediyesi gençlik Meclisi´ni

c) Genel Kurul; Gençlik Meclisi Genel kurulunu,

d) Başkanlık Divanı; Gençlik Meclisi´ni sevk ve idare edecek olan Gençlik Meclisi organını,

e) Komisyon; Genel kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Gençlik Meclisi organını,

f) İcra Kurulu; Gençlik Meclisi´nin aldığı kararları uygulayan Gençlik Meclisi organını ifade eder.

MECLİSİN AMACI

Madde: 5- Gençlik Meclisi´nin amacı;

a) Altıeylül´de yaşayan gençlerin sorunlarını tespit edip çözümler için öneriler getirmek

b) Yaşadıkları kentin sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek,

c) Çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini ifade edecek bir ortam meydana getirmek,

d) Milli ve manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır.

MECLİSİN OLUŞUMU

Madde: 6- Gençlik meclisi; Altıeylül´de yaşayan 16-24 yaş grubu gençlerden oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran her tahsil seviyesindeki gençlerin, kendi aralarından seçecekleri 45 üyeden meydana gelir.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde: 7- Gençlik Meclisi; kendi arasından seçeceği bir meclis başkanı, bir meclis başkan vekili ve bir sekreter ile 6 yönetim kurulu üyesi tarafından yönetilir.

Madde: 8- Gençlik Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları, Gençlik Meclisi tarafından hazırlanacak "İçtüzük" ile belirlenir.

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde: 9- Gençlik Meclisi üyesi olabilmek için,

a)16-24 yaş arasında olmak,

b)Altıeylül´de ikamet etmek,

c)Başvuru formunu doldurmak,(18 yaşından küçükler için velisinin izni gerekir) yeterlidir.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde: 10- Meclis üyeliği; üyenin istifası ile veya 26 yaşından gün alması halinde kendiliğinden, yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı davranması halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine meclis kararı ile sona erer.

MECLİSİN SÜRESİ

Madde: 11- Gençlik Meclisi´nin süresi bir yıldır. Meclis her yıl Ekim ayında, güncelleştirilmiş üyeler ile yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde: 12

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra kurulu´nu seçmek,

b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçmek,

c) Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip etmek,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek düzeltilmesini talep etmek,

e) Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri belediyeden talep etmek,

f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetler düzenlemek,

h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak.

Madde: 13- Gençlik Meclisi üyeleri; Belediyenin tüm imkanlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Gençlik Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Gençlik Meclisini tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır.

İCRA KURULU

Madde: 14- İcra Kurulu; Meclisçe alınan kararları yürütmek üzere Meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri, seçimi müteakip, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.Bir kişi, Gençlik Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

Madde: 15- Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Belediye Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülür.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde: 16- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye meclisi tarafından kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini, Altıeylül belediye Başkanlığı yürütür.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ

İÇ TÜZÜK

a) Gençlik Meclisi üyeleri; İlçemizde ikamet eden 18-24 yaş gurubu içindeki gençlerden oluşur.

b) Gençlik Meclisine üye olmak için Belediyece yapılan duyuruya müteakip bir dilekçe ile gençlik meclisine başvurulur.

c) Gençlik Meclisine üye olmak isteyenlerin tahsil durumlarına bakılmaz.

d) Genel kurul, belediyece yapılan çağrı üzerine yılda bir defa, ekim ayı için toplanır.

e) Genel kurul Belediye başkanı veya yerine görevlendirilen bir belediye yetkilisinin açılış konuşmasıyla başlar.

f) Genel Kurul üyeleri arasından, genel kurulu yönetmek üzere, bir divan heyeti seçilir.Genel kurul Divan heyeti: Divan başkanı,divan başkan yardımcısı ve iki divan katibinden oluşur.

g) Genel Kurul üyeleri kendi arasından 45 kişiden oluşan "Gençlik Meclisi" üyelerini seçer.

h) Seçimler kapalı veya işarı (açık) oylama sistemleri ile yapılabilir.

ı) Seçimler kapalı oylama ile yapılacaksa, gündemin seçim maddesine geçilmezden önce üç kişiden oluşan bir tasnif heyeti seçilir.
Kapalı oylamalarda her genel kurul üyesine, içinde bütün genel kurul üyelerinin bulunduğu bir çarşaf liste dağıtılır. Üyeler, bu çarşaf liste üzerinde 45 üyenin ismini işaretler. Oy verme bittikten sonra oyların tasnif işlemine geçilir. En çok oyu alan 45 kişi, yeni "Gençlik Meclisini" oluşturur.

i) Oluşturulan meçlik meclisi en kısa süre içinde ilk olağan meclis toplantısı için toplanır. Toplantıda genel kuruldaki hükümler uygulanır.

j) Gençlik Meçlisinin ilk toplantısı Belediye başkanın veya yerine görevlendireceği bir belediye yetkilisinin açış konuşmasıyla başlar.
Toplantıyı yönetmek üzere bir divan heyeti oluşturulur.(Divan başkanı, divan Başkan yardımcısı ile iki divan kâtibi seçilir.)

k) Gençlik Meclisi kendi arasından, bir meclis yönetim kurulu başkanı, bir başkan vekili, bir sekreter ile 6 üyeden oluşan 9 kişilik yönetim kurulunu seçilir.

l) Gençlik Meclisinin yıl içindeki faaliyetleri bu 9 kişilik yönetim kurulu tarafından yürütülür.

m) Yeni çalışma dönemi içinde yapılacak çalışma alanları ve bu alanlarda çalışma yapacak komisyonlar belirlenerek, komisyonlar kurulur.

n) Her komisyon için dörder kişi seçilir.

o) Her komisyon kendi arasından bir başkan bir başkan yardımcısı ile bir sekreter seçer.

ö) Komisyonlar çalışma konuları ile ilgili hazırladıkları raporları, kendilerine verilen süreler içinde meclis başkanlığına vermek zorundadır.

p) Yılda iki defa şura toplantısı, yılda bir defada Gençlik Şöleni düzenlenir. Düzenlenen Gençlik Şöleninde ilçemizdeki başarılı öğrencilere ödüller verilir.

r) Başkanlık divanı lüzum gördüğü durumlarda, Gençlik Meclisini toplantıya çağırabilir.

Genç Meclisi

  • ……………….. Çocuk Meclisi Başkanı

ÇOÇUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C.
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇOCUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Altıeylül Belediyesince kurulan Çocuk Meclisi´nin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde: 2- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediyesi Çocuk Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK

Madde: 3- Bu yönetmelik;

5393 sayılı Belediye kanunun 77. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde: 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye; Altıeylül Belediyesini,

b) Çocuk Meclisi; Altıeylül Belediyesi Çocuk Meclisini,

c) Genel Kurul; Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,

d) Başkanlık Divanı; Çocuk Meclisini sevk ve idare edecek olan Çocuk Meclisi organını,

e) Komisyon, Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi organını,

f) İcra Kurulu; Çocuk Meclisinin aldığı kararları uygulayan Çocuk Meclisi organını ifade eder.

AMACI

Madde: 5- Çocuk Meclisi; İstanbul Altıeylül´de yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamayı amaçlar. Ayrıca, Çocuk Meclisi; Altıeylül´ın sorunlarını ele alarak, çözüm yollarını araştırır ve elde edilen sonuçları Belediye Başkanlığına sunar.

ÇOCUK MECLİSİ´NİN OLUŞUMU

Madde: 6- Çocuk Meclisi; İstanbul Altıeylül´de yaşayan 8-15 yaş grubu çocuklardan olmak üzere 45 üyeden oluşur. Bu üyeler Altıeylül İlçesinde mevcut resmi ve özel ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler ile, zorunlu eğitimini bitirmiş olup, belirtilen yaş grubu içerisinde bulunan çocuklardan oluşur.

Belediyeye çocuk meclisi üyesi olmak isteği ile başvuranlarla, Meclis Salonunda toplanarak kendi aralarından 45 üye seçerler.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde: 7- Çocuk Meclisi; kendi üyeleri arasından seçeceği Bir Başkan, İki Meclis Başkan Vekili, 2 kâtip tarafından yönetilir.

Madde: 8- Çocuk Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları Çocuk Meclisi tarafından hazırlanacak "İç Tüzük" ile belirlenir.

ÇOCUK MECLİSİ ÜYELİĞİ VE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde: 9-Çocuk Meclisi üyesi olabilmek için,

a) 8-15 yaş arasında olmak,

b) Altıeylül´de ikamet etmek veya Altıeylül’deki bir eğitim kurumunda öğrenim görüyor olmak,

c) Velisinin muvafakatinin bulunması yeterlidir.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde: 10- Çocuğun 16 yaşından gün alması halinde kendiliğinden, Meclis İçtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde en az 5 üyenin teklifi üzerine meclis kararı ile sona erer.

ÇOCUK MECLİSİ´NİN SÜRESİ

Madde: 11- Çocuk Meclisi´nin süresi 1 yıldır. Meclis her yıl Kasım ayında güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevleri sona erer.

ÇOCUK MECLİSİ´NİN GÖREVLERİ

Madde: 12- Meclis 5. maddede zikredilen amaçları gerçekleştirebilmek için şu çalışmaları yapar:

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik icra kurulunu seçer,

b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçer,

c) Kanun, tüzük ve kendi içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip edebilir,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor eder,

e) Çocukların bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Belediyeden talep eder.

f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve forumlar tertip eder,

g) Çeşitli kampanyalar düzenler ve yürütür,

h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapar.

Madde: 13- Çocuk Meclisi üyeleri Belediyenin tüm imkanlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Çocuk Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapar.

İCRA KURULU

Madde: 14- İcra kurulu; Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri, seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.
Bir kişi, Çocuk Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

Madde: 15- Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Çocukların çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Belediye tarafından danışman ve rehber öğretmenler görevlendirilebilir.

YÜRÜTME

Madde: 16- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye Meclisi´nce kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Altıeylül Belediye Başkanı yürütür.

Çocuk Meclisi

  • ................. Engelli Meclisi Başkanı

ENGELLİ MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENGELLİLER MECLİSİ
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE:1- Bu Yönetmeliğin amacı Altıeylül Belediyesince kurulan Engelliler Meclisinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

MADDE:2- Bu yönetmelik Altıeylül Belediyesi Engelliler Meclisini ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK

MADDE: 3- Bu yönetmelik;

5393 sayılı Belediye Kanunun 77. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE:4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye; Altıeylül Belediyesini,

b) Meclis; Altıeylül Belediyesi Engelliler Meclisini

c) Genel Kurul; Engelliler Meclisi Genel Kurulunu,

d) Başkanlık Divanı; Engelliler Meclisini sevk ve idare edecek olan engelliler meclisi organını,

e) Komisyon; Genel kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Engelliler Meclisi organını,

f) İcra Kurulu; Engelliler Meclisinin aldığı kararları uygulayan Engelliler Meclisi organını ifade eder.

MECLİSİN AMACI

MADDE:5- Engelliler Meclisinin amacı; Altıeylül´de yaşayan engellilerin sorunlarıyla ilgilenmek, onların çözümüne katkıda bulunmak ve onların toplumsal hayata uyum sağlamaları için gereken her türlü çalışmayı yapmaktır.

MECLİSİN OLUŞUMU

MADDE:6- Engelliler Meclisi, Altıeylül´de yaşayan her türlü engelliden ve engellilerin sorunlarına ilgi duyan kişilerden oluşur.Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran engellilerin engellilerin sorunlarına ilgi duyan kişilerin seçecekleri 45 kişiden meydana gelir.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

MADDE:7- Engelliler Meclisi genel kurulu kendi üyeleri arasından seçecekleri bir başkan, iki başkan vekili, iki katip tarafından yönetilir.

MADDE:8- Engelliler Meclisinin çalışma düzeni meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları, Engelliler Meclisi tarafından hazırlanacak iç tüzük ile belirlenir.

MECLİS ÜYELİĞİNE VE SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE:9- Engelliler Meclisi üyesi olmak için;

a) Engelli olmak ve buna dair sağlık raporu getirmek,

b) Altıeylül´de ikamet etmek,

c) 18 yaşından küçük olanların velilerinin izni,

d) Yaşamlarını devam ettirebilmek için yardıma ihtiyacı olanların yardımcılarının yasal izni olması gerekir.

MECLİSİN SÜRESİ

MADDE:11- Engelliler Meclisinin süresi 1 yıldır. Meclis her yıl Kasım ayında güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni meclis üyelerinin tespiti ile eski üyelerin görevi sona erer.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

MADDE:10- Meclis üyeliği, üyenin istifası ile kendiliğinden, Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, meclis kararı ile sona erer.

ENGELLİLER MECLİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE:12

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu´nu seçmek,

b) Engellilerin sorunları ile ilgili çalışmalar yapacak olan komisyonları seçmek

c) Engellilerin sorunları ile ilgili toplantılar tertip etmek,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit edilen eksiklikleri rapor etmek,

e) Çeşitli kültürel etkinlik ve formlar düzenlemek,

f) Seslerini kamuoyuna duyurup, sorunlarını gündeme getirmek için her türlü çalışmayı yapmak.

İCRA KURULU

MADDE:13- İcra kurulu, meclisçe alınan kararları yürütmek üzere meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden meydana gelir. İcra kurulu üyeleri seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan 1 başkan yardımcısı bir de sekreter seçer.

Bir kişi, Engelliler Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

MADDE:14- Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler Belediye Halkla ilişkiler Müdürlüğünce yürütülür. Engellilerin çalışmalarında yardımcı olmak üzere belediye tarafından danışman ve rehberler görevlendirilebilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE:15-Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Engelli Meclisi

  • Özge GÜNERİ Kadın Meclisi Başkanı

KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

T.C.
ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Altıeylül Belediye Meclisi ile Kent Konseyi ve kenti yönetenlere proje, öneri, teklif önermeyi amaçlayan gönüllü olarak kurulacak "Kadın Meclisi" nin kuruluşunu ve çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde: 2- Bu yönetmelik; Altıeylül Belediyesi Kadın Meclisi’ni ve Belediyenin ilgili birimlerini kapsar.

DAYANAK

Madde: 3- - Bu yönetmelik;

5393 sayılı Belediye kanunun 77. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde: 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Belediye; Altıeylül Belediyesi´ni

b) Meclis; Altıeylül Belediyesi Kadın Meclisi’ni

c)Genel Kurul; Kadın Meclisi Genel Kurulunu,

d)Başkanlık Divanı; Kadın Meclisi’ni sevk ve idare edecek olan Kadın Meclisi organını,
Komisyon; Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Kadın Meclisi organını,
İcra Kurulu; Kadın Meclisi´nin aldığı kararları uygulayan Kadın Meclisi organını ifade eder.

Madde : 5- Kadın Meclisi´nin amacı;

a) Altıeylül´de yaşayan kadınların sorunlarını tespit edip, çözüm önerileri getirmek, - Yaşadıkları kentin sorunları ile ilgilenmelerini sağlayarak iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek,

b) Toplumun temelini oluşturan ailede, anne sorumluluğunu üstlenmenin önemini anlamak ve anlatmak,

c) Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak,

d) Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,

e) Cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini destekleyerek daha eşit bir topluma ulaşmayı sağlamak,

f) Kadınların, projeler üretmede aktif rol almalarını ve bu projelerin yetkili makamlara iletilmesinde etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak,

g) Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,

h) Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,

ı) Kadın Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

i) Kadınların, girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

j) Milli ve Manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır.

MECLİSİN OLUŞUMU

Madde: 6- Kadın Meclisi; Altıeylül´de yaşayan kadınlardan oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran her tahsil seviyesindeki kadınların, kendi aralarında seçecekleri 45 üyeden meydana gelir.

MECLİSİN ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde: 7- Kadın Meclisi; kendi üyeleri arasından seçeceği Bir Başkan, İki Meclis Başkan Vekili, 2 kâtip tarafından yönetilir.

Madde: 8- Kadın Meclisi´nin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları Kadın Meclisi tarafından hazırlanacak "İçtüzük" ile belirlenir.

MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde: 9- Kadın Meclisi üyesi olabilmek için;

a) Altıeylül´da ikamet etmek,

b) Başvuru formunu doldurmak,18 yaşından gün almış olmak yeterlidir.

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde: 10- Meclis üyeliği;

a) Üyenin istifası ile kendiliğinden,

b) Yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ise, en az 5 üyenin teklifi üzerine, Meclis kararı ile sona erer.

MECLİSİNİN SÜRESİ

Madde: 11- Kadın Meclisi´nin süresi bir yıldır. Meclis, her yıl Ocak ayında, güncelleştirilmiş üyelerle yeniden toplanır. Yeni Meclis üyelerinin tespiti ile eskilerinin görevi sona erer.

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde: 12

a) Meclis kararlarını yürütecek olan 9 kişilik İcra Kurulu´nu seçmek,

b) Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçmek,

c) Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak, toplantılar yapmak,

d) Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek düzeltilmesini sağlamak amacıyla oluşturduğu raporu Belediye Başkanı’na ve ya kent yöneticilerine sunmak.

e) Dezavantajlı gruplara yardım amacıyla ve gönüllülük esaslı olarak kermesler düzenlemek,

f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve forumlar tertip etmek,

g) Çeşitli kampanyalar düzenlemek,

h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini dile getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak.

Madde: 13- Kadın Meclisi üyeleri Belediyenin tüm imkânlarından yararlanabileceklerdir. Belediye ayrıca, Kadın Meclisinin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Kadın Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapacaktır.

İCRA KURULU

Madde: 14- İcra Kurulu, Meclis tarafından alınan kararları yürütmek üzere, meclis üyeleri arasından seçilen 9 kişiden oluşur.İcra Kurulu Üyeleri, seçimi müteakip kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sekreter seçerler.
Bir kişi, Kadın Meclisi İcra Kurulu Başkanlığına en çok 2 dönem seçilebilir.

Madde: 15- Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde: 16- Bu yönetmelik, Altıeylül Belediye Meclisi´nce kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerini Altıeylül Belediye Başkanı yürütür.

Kadın Meclisi