2022 YILI MECLİS GÜNDEM ve KARARLARI

 

KASIM 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

EKİM 2022 

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

EYLÜL 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

AĞUSTOS 2022 

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

TEMMUZ 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

HAZİRAN 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

MAYIS 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

NİSAN 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 NİSAN AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 NİSAN AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ 

 

MART 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ 

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI MART AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI MART AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

ŞUBAT 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

OCAK 2022

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ